piątek, 11 marca 2011

Ogólne kryteria doboru drzew i krzewów

1. Wybierając konkretne gatunki do projektowanych zasadzeń musimy uwzględnić cechy ich walorów ozdobnych, użytkowych, wymagań siedliskowych.
Istniejące warunki możemy w pewnym stopniu zmodyfikować, ale im większa zgodność roślin z siedliskiem tym uzyskujemy lepszy efekt kompozycyjny i trwalszy układ.

2. Analizując warunki terenowe pod kątem sadzenia krzewów i drzew należy uwzględnić
 •  uwarunkowania glebowe i hydrolityczne
 •  uwarunkowania klimatyczne (rozkład temperatury, ilość opadów)
 •  uwarunkowania przestrzenne terenu (rzeźba terenu) szczególnie ważne na terenach miejskich.
 •  stopień ewentualnego zanieczyszczenia powietrza lub gleby (zakłady przemysłowe)

3. Biorąc pod uwagę rodzaj projektowanego obiektu i jego funkcje w szczególności musimy uwzględnić.
 • rodzaj systemu korzeniowego roślin
 • szybkość wzrostu i długość życia roślin
 • odporność na szkodniki i infekcje chorobowe
 • intensywność pielęgnacji
 • komfort i bezpieczeństwo


Imienność biologiczna i kompozycyjna.

1. Cechą charakterystyczną obiektów, w których dominuje materiał przyrodniczy, jest ich zmienność w czasie. Przebiega ona w różnym tempie (cykl roczny i wieloletni).

2. Przekształcenia formy - są przejawem zmienności. Są wynikiem procesów naturalnych oraz działalności człowieka.

3. Na dynamikę zmian elementów roślinnych wpływa:

   a) zmienność przyrodnicza (procesy naturalne) Proces naturalny podlega stopniowej modyfikacji w czasie, wyrazem tego jest:
 •      zmienność plastyczna roślin (światło, słońce, pory roku)
 •      zmienność kompozycji ogrodowej (efekt rozwoju roślin 1 rok, kilka lat)

  b) zmienność antropomorficzna (zmiany pod wpływem człowieka)
 •      zmienność kompozyjci ogrodowej
 •      zmienność formy materiału roślinnego (przycinanie przestrzepy)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz