piątek, 11 marca 2011

Sadzenie drzew i krzewów ozdobnych.

1. Wymaganie jakościowe materiału roślinnego

a) w przypadku drzew i krzewów
 •  rośliny muszą być w dobrym stanie zdrowotnym
 •  powinny być prawidłowo uformowane
 •  korona drzew powinny być odpowiednio uformowane

b) drzewa iglaste

 •  jeden wyraźny pion, odgałęzienia
 •  kora pnia bez uszkodzeń, prawidłowo zabarwiona
 •  wielkość, barwa liści i kwiatów charakterystyczna dla danego gatunku
 •  nieuszkodzony system korzeniowy

Rośliny z odkrytymi korzeniami (do sprzedaży, potem zaraz sadzić)
Rośliny barotowane - z bryłą korzeniową, gleba w obrębie korzeni występuje, często pakowane w siatkę i do sprzedaży. Średnica bryły korzeniowej powinna być 10x12 razy większa od pnia średnicy (10,15cm od dołu).

Rośliny w pojemnikach z ukształtowaną bryłą korzeniową

2. Odległości sadzenia roślin

Właściwe odległości sadzenia roślin - rozstawa (więźba) zależy od dwóch czynników:
 •  docelowe rozmiary roślin (wielkość w wieku dojrzałym)
 •  zamierzona forma przestrzenna, które będą tworzyć rośliny
2.1. Odległości sadzenia roślin przedstawione są w zależności od ich przyzależenia do drzew, krzewów, pnączy.

a) drzewa
 • grupy luźne (rozmieszczenie umożliwia swobodny rozwój korony). 

Odstępy są równe sumie wysokości dwóch sąsiednich roślin w wieku dojrzałym podzielonym przez 2, zasada ta nie dotyczy odmian kolumnowych.

 •  grupy zwarte 

Rośliny te można sadzić nieco gęściej. Odległości sadzenia w zależności od gatunku wynoszą np. 5,10,15,20m. Nasadzenia o charakterze naturalistycznym należy stosować różne odległości w układzie nierególarnym, natomiast dla nasadzeń rzędowych, gdzie panują korzystne warunki nasłonecznienia.
Gdzie panują korzystne warunki oświetlenia minimalną dopuszczalną odległość przyjmuje się 4m.

b) krzewy
 •  dla większości gatunków (z wyjątkiem odmian płożących). Nie powinny być mniejsze odstępy niż połowa wysokości rośliny i nie większe niż jego wysokość (przy założeniu, że wysokość = średnicy krzewu). Średnio przyjmujemy wielkość równą sumie wysokości dwóch sąsiednich wysokości w wieku dojrzałym podzieloną przez 3.
 •  grupy krewów tego samego gatunku. W zależności od gatunku są to następujące odległości 0,7; 1,0; 1,5; 2,0m. Dla krzewów bardzo dużych: 3,0 do 4,0m.
 •  żywopłoty w odległościach 0,2 do 0,5m, większe krzewy lub żywopłoty nieformowane 0,5 do 0,8m
Róże
  - duże walory dekoracyjne, odległości sadzenia zależą od odmiany, formy i siły wzrostu np.
 • róże rabatowe odległości 0,4 - 0,5m lub 810 sztuk/m2
 • róże krzaczaste (odmiany odekoracyjne odległość 1m)
  - gatunki dzikie, sadzone pojedyńczo, odległość 1,5-2m
  - żywopłot z róż - odległość 0,5-0,6m
  - grupa - odległość 0,8-1m
 •  róże pnące - odległość 1,5-2m (zwarta ściana)
 •  róże pienne - odległość 0,8-1,0m na rabacie, co 0,5-2,0m. Pojedyńcze, w rzędzie.
  - krzewinki (wrzosy, wrzoźce)
  - odmiany słabo rosnące 0,25-0,30m.
  - odmiany silnie rosnące 0,35-0,45m.

c) pnącza

 •  nasadzenia rzędowe 2,0-3,0m (np. wzdłóż ściany budynku, przy przegrodach, trejażach) uwzględniając rozmiary i tempo wzrostu.
 •  pnącza jako roślinność okrywowa (bluszcz pospolity) odległość zależą od szybkości oczekiwanego efektu.

Dopuszczalne minimalne odległości sadzenia drzew i krzewów od:
A - elementów infrastruktury technicznej;
B - różnych obiektów

Element infrastruktury    Minimalne odległościod pnia [m]
technicznej                              drzewa   krzewy
wodociąg                                      2,0   2,0
kanalizacja                                    2,0   1,5
przewód gazowy                           2,0   2,0
sieć cieplna                                   2,0   2,0
sączek melioracyjny                      3,0   2,0
podziemny kabel energetyczny i   
telekomunikycjny                          2,0   nie koliduje
napowietrzna linia energetyczna  
220-750kV                      r + max. 7,5  nie koliduje
napowietrzna linia energetyczna  
30-220kV                        r + max. 4,0  nie koliduje
słub energetyczny                          5,0  nie koliduje

r- promień korony dojrzałego drzewa


B. obiekty      Minimalne odległości od pani [m]
                                                                               drzewa   krzewy
zabudowa o wysokości powyżej 7m                            5,0   1,5
zabudowa o wysokości poniżej 7m                              4,0   1,5
ogrodzenia o wysokości 2m i wyżej                             4,0   1,0
stopy ścian oporowych, tarasów, stromych skarp         1,0   0,5
krawędź ścieżek parkowych i ogrodowych                0,75   0,4
krawężniki jezdniowe                                                   2,0   0,3
krawędź jezdni                                                              3,0   -
oś skrajnego toru kolejowego                                     15,0   15,0

  1 komentarz: